Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

mercilessness /'mə:silisnis/  

  • Danh từ
    sự nhẫn tâm, lòng tàn nhẫn