Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sanguinolent /sæɳ'gwinələnt/  

  • Tính từ
    lẫn máu, có máu; nhuốm máu