Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

slaughterous /'slɔ:tərəs/  

  • Tính từ
    (văn học) giết hại hàng loạt, tàn sát hàng loạt

    * Các từ tương tự:
    slaughterously