Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    -ier; -iest
    (tu từ) đầy máu, đẫm máu
    a gory fight
    cuộc chiến đấu đẫm máu