Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

murderously /'mɜ:dərəsli/  

  • Phó từ
    [một cách] chết người