Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều)
    u vai (ngựa)

    * Các từ tương tự:
    withershins