Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shrinkable /'ʃriɳkəbl/  

  • Tính từ
    có thể làm co lại được, có thể rút ngắn lại; có thể bị co
    (tô pô) co rút được