Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    (-pp-) (chủ yếu dùng ở thể bị động)
    bao [trong] màng nhựa co chật lại
    pho mát bao màng nhựa co chật lại