Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người ăn xin
  (khẩu ngữ) người, gã, thằng cha
  you little beggar!
  thằng ranh con!
  beggar can't be choosers
  (khẩu ngữ)
  ăn mày thì đừng có đòi xôi gấc
  Động từ
  làm nghèo đi, làm khánh kiệt
  họ khánh kiệt đi vì cố chạy tiền cho các con ăn học
  beggar [all] description
  không tả xiết, khôn tả
  cảnh mặt trời lặn đẹp không tả xiết

  * Các từ tương tự:
  Beggar-my neighbour policies, beggardom, beggarliness, beggarly, beggary