Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ ăn xin, kẻ ăn mày
    người đi bán hàng rong
    kẻ ăn bám, kẻ ăn chực