Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beggarliness /'begəlinis/  

  • Danh từ
    tình trạng nghèo nàn cơ cực
    sự dốt nát thảm hại
    sự ti tiện, sự đê tiện