Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beggardom /'begədəm/  

  • Danh từ
    giới ăn mày, những người ăn mày
    cảnh ăn mày, tình trạng ăn mày