Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Beggar-my neighbour policies   

  • (Kinh tế) Chính sách làm nghèo nước láng giềng
    Những biện pháp kinh tế mà một nước thực hiện nhằm cải thiện tình hình trong nước, thường là giảm thất nghiệp và có những tác động bất lợi với các nền kinh tế khác