Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

scrounger /'skraʊndʒə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ hay xoáy trộm