Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sponger /'spʌndʒə[r]/  

  • Danh từ
    kẻ ăn bám; kẻ ăn chực