Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underplay /,ʌndə'plei/  

  • Động từ
    coi thường, xem nhẹ
    underplay certain factors
    xem nhẹ một vài nhân tố