Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trivialism /'triviəlizm/  

  • Danh từ
    tính tầm thường, tính không quan trọng
    điều tầm thường, điều không quan trọng