Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Ngoại động từ
    tầm thường hoá, làm cho (một vấn đề, đối tượng ) có vẻ tầm thường