Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

trivially /'triviəli/  

  • Phó từ
    [một cách] tầm thường, [một cách] không quan trọng