Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự tầm thường hoá

    * Các từ tương tự:
    trivialization, trivialization