Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

small-minded /,smɔ:l'maindid/  

  • Tính từ
    [có tính chất] tiểu nhân

    * Các từ tương tự:
    small-mindedly, small-mindedness