Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

inessential /'ini'senʃəl/  

 • Tính từ
  không cần thiết
  không có thực chất
  Danh từ
  cái không cần thiết
  không cốt yếu, không đáng kể
  vô giá; (thống kê) không ước lượng được

  * Các từ tương tự:
  inessentiality