Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

petty officer /,peti 'ɒfisə[r]/  

  • Danh từ
    (viết tắt PO)
    hạ sị quan hải quân