Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consumptive /kən'sʌmptiv/  

 • Tính từ
  (cũ)
  bị lao phổi; có chiều hướng bị lao phổi
  Danh từ
  người lao phổi

  * Các từ tương tự:
  consumptively, consumptiveness