Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impotentness /'impətəns/  

  • Danh từ
    sự bất lực
    (y học) bệnh liệt dương