Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uselessness /'ju:slisnis/  

  • Danh từ
    sự vô ích, sự vô dụng