Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uselessly /'ju:slisli/  

  • Phó từ
    [một cách] vô ích, [một cách] vô dụng