Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    (vị ngữ) (lóng)
    bị hỏng, bị tiêu rồi
    the car's kaput, we'll have to walk
    xe hỏng, chúng ta phải cuốc bộ thôi