Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • (từ Anh, tiếng lóng)
  Tính từ
  vô giá trị; vô dụng
  Động từ
  đánh trượt (chơi gôn)
  duff somebody up
  đấm ai rất mạnh; đá ai rất mạnh

  * Các từ tương tự:
  duffel, duffel coat, duffer, duffle, duffle bag, duffle coat