Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-ier, -iest)
  mềm, nhẽo
  a floppy hat
  chiếc mũ mềm
  Danh từ
  (khẩu ngữ)(như floppy disk)

  * Các từ tương tự:
  floppy disk, floppy disk drive (FDD)