Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (cách viết khác floppy, diskette)
    đĩa mềm (máy vi tính)

    * Các từ tương tự:
    floppy disk drive (FDD)