Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (thường số ít)
  tiếng tõm (của vật rơi xuống nước)
  nó ném một hòn đá cuội từ trên cầu xuống nước và chờ nghe tiếng rơi tõm
  Phó từ
  tõm
  the stone fell plop into the water
  hòn đá rơi tõm xuống nước
  Động từ
  phát ra tiếng tõm
  did you hear it plop?
  Anh có nghe tiếng rơi tõm của vật ấy không?
  rơi đánh tõm một cái
  con cá rơi đánh tõm một cái trở lại song