Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) phát hiện hư hỏng