Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kỹ thuật) tỷ suất hư hỏng, mức độ hư hỏng