Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  sự tạo nếp
  sự gấp nếp
  Tính từ
  gấp lại được
  folding chair
  ghế gấp lại được
  folding screen
  bình phong gấp lại được

  * Các từ tương tự:
  folding doors, folding-bed, folding-chair, folding-cot