Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

folding-chair /'fouldiɳtʃeə/  

  • Danh từ
    ghế gấp