Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  bọc, bao bọc, bao phủ, phủ
  những ngọn núi bị mây bao phủ
  cháu bé phủ kín trong chăn

  * Các từ tương tự:
  envelope, envelope delay, envelope delay distortion, envelope detector, enveloper, enveloping, envelopment