Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

folding doors /'fouldiɳ'dɔ:z/  

  • Danh từ số nhiều
    cửa gấp