Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    gấp nếp (giấy, quần…)
    uốn lượn sóng (tóc)

    * Các từ tương tự:
    crimper, crimping, crimple, crimplene