Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  gối lên
  the tiles on the roof overlap one another
  ngói trên mái nhà gối lên nhau
  (nghĩa bóng) trùng một phần (với một sự việc khác)
  cuộc đi thăm thành phố của chúng ta trùng một phần về thời gian
  his duties and mine overlap
  nhiệm vụ của nó và của tôi trùng nhau một phần
  Danh từ
  phần gối lên nhau
  an overlap of 50cm
  phần gối lên nhau đến 50 xentimet
  sự trùng một phần
  không có vấn đề trùng nhau một phần giữa hai khóa ấy