Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defection /di'fek∫n/  

  • Danh từ
    sự bỏ hàng ngũ, sự bỏ đi theo địch; sự bỏ đảng; sự bội giáo; sự bỏ đất nước