Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

defectiveness /di'fektivnis/  

  • Danh từ
    tình trạng có khuyết tật