Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

shoplift /'∫ɒplift/  

  • Động từ
    ăn cắp hàng ở cửa hiệu (trong khi vờ đi mua hàng ở cửa hiệu)

    * Các từ tương tự:
    shoplifter, shoplifting