Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ, khẩu ngữ)
  trẻ em
  chút, tí
  just a tad more milk
  chỉ một tí sữa nữa thôi

  * Các từ tương tự:
  tadpole