Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tadpole /'tædpəʊl/  

  • Danh từ
    (động vật)
    nòng nọc