Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  véo
  chị ta đùa nghịch véo tai anh
  Danh từ
  cái véo
  he gave the boy's ear a painful tweak
  chị ta véo tai thằng bé một cái rõ đau

  * Các từ tương tự:
  tweaker