Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

emaciate /i'meiʃieit/  

 • Ngoại động từ
  làm gầy mòn, làm hốc hác
  làm bạc màu (đất
  làm úa (cây cối)

  * Các từ tương tự:
  emaciated