Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

underweight /,ʌndə'weit/  

 • Tính từ
  nhẹ cân, thiếu cân
  you are only slightly underweight for your height
  anh chỉ hơi nhẹ cân so với chiều cao của anh
  the coal is six pounds underweight (underweight by six pounds)
  than chưa đầy sáu cân Anh