Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gangling /'gæɳgliɳ/  

  • Tính từ
    cao lêu đêu, lênh khênh; lóng ngóng
    a gangling youth
    một thanh niên cao lêu đêu