Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

gauntness /'gɔ:ntnis/  

  • Danh từ
    sự hốc hác
    sự hoang vắng